prayer

آرامی در خداوند

بیشتر از آنکه یک مذهبی دو آتشه باشی؛ برایت مفید و مهم است تا حضور محض و آرام را در نزد خداوند تجربه کنی. سکوت بسیار مهم است. حتی زمانیکه در جمع هستی و نمیتوانی سکوت محض را بیابی، اجازه بده که دیگران بحث و گفتگو را در کنترل بگیرند. برای فرو نشاندن قدرت طبیعت گذشته ات، هیچ راهی بهتر از ساکت کردن آن نیست.

مواظب زبانت باش. هر چه بیشتر از حضور خداوند آگاه میشوی، بیشتر در می یابی که او چگونه قادر است که زبان، افکار و امیالت را تحت کنترل بگیرد. این کارها به مرور و در طول زمان انجام می گیرد، پس با خود و دیگران صبور باش.

سعی کن که سکوت را تا جایی که ادب اجازه میدهد تمرین کنی. سکوت حضور خداوند را تشویق میکند، مانع از سخنان سخت و ناملایم میشود و احتمال اینکه چیزی بگویی که بعدا از گفتنش پشیمان شوی را کم میکند. سکوت باعث فاصله بین تو و این دنیا میشود. به توسط سکوتی که حاصل کرده ای، قدرت کافی خواهی یافت تا نیازهایت را برآورده کنی.

هر چقدر هم سکوت را بپرورانی، همچنان با موقعیت هایی روبرو خواهی شد که خود را علیه خواسته ات خواهی یافت. خداوند میداند که تو وقت زیادی برای دعا و نیایش نیاز داری، اما هنوز اجازه میدهد که تو با مسایل بازدارنده از دعا، احاطه شوی.

بیاموز که برای دوست داشتن خداوند نیازی به دعاهایی که فقط در خلوت میکنی نیست، بلکه برای هر فرصتی که خدا در روز به تو میدهد، از آن برای دعا استفاده کن. بهر حال وقتی هم که فرصتی برای دعا نیست راضی باش. بدون بروز هیچ نشانه برونی، روحت را به سوی او پرواز ده. فقط وقتی که لازم است صحبت کن. سخت ترین مسایل را در زندگیت بجان بخر و آنها را تحمل کن. بیش از نور به شکستن نفست نیازمند هستی. در حفظ سکوت کوشا باش و خواهی دید که چگونه هنگامی که صحبت میکنی خداوند تو را از شیطان مصون نگه میدارد.

آنچه را که خداوند برایت در نظر گرفته بپذیر. این مهمتر از آن چیزی است که خود برای خویش برگزینی. چرا که تو به خود خیلی آسان میگیری. روز به روز خود را بیشتر به دست خداوند بسپار. او مانند مادری که بچه اش را در آغوشش حمل میکند تو را حمل خواهد کرد. همانند یک کودک اعتماد کن، امید داشته باش و عشق بورز. با محبت به پدر آسمانی نگاه کن و به او اعتماد کن.

نویسنده: فیلسوف و عارف مسیحی، فنولون

بازنویسی: راشین سایروس از کتاب قلب جستجوگر